Adrian Gleń: Słowo o wierszach Wojciecha Kudyby

Imię poznania: dyskrecja. Słowo o wierszach Wojciecha Kudyby. 

  1. Wojciech Kudyba a sprawa „poezji katolickiej”

Korespondencyjny spór o poezję Wojciecha Kudyby, jaki rozegrał się na łamach dwóch numerów wrocławskiej „Odry”, mógłby stać się zapewne jeszcze jedną odsłoną teoretycznoliterackiego dramatu pod nazwą „czym jest i jak istnieje polska poezja katolicka?”. Prawdopodobne, iż znajdą się chętni, aby tak widzieć swoisty dialog pomiędzy redaktorem ósmego arkusza „Odry”, Przemysławem Witkowskim, autorem zjadliwego pamfletu skierowanego wobec pisarstwa autora Gorców Pana (zatytułowanym nieco pretensjonalnie O Bogu, przyrodzie i byciu Karolem Wojtyłą, „Odra” 2014, nr 7 /8), a Jackiem Łukasiewiczem, który (w numerze październikowym tegoż pisma) wziął w obronę twórczość nowosądeckiego poety. Nie będę szczegółowo relacjonować przebiegu owej „korespondencji”, ograniczę się jedynie do zacytowania kardynalnej formuły, jaka pada w szkicu Witkowskiego: Jest tu [w tomie W końcu świat] wszystko to, czego nie znoszę u poetów katolickich: anioły, nudne opisy wędrówek górskich i pielgrzymek, tani panteizm, kilka zdań wcześniej zaś autor „prostodusznie” deklaruje również, że nie wyobraża sobie lektury tych wierszy odbywanej „dla przyjemności”. Bynajmniej, nie chcę rozwodzić się nad ciasnym pojmowaniem recepcji poezji, epatowaniem egotycznymi predylekcjami i pospiesznym wartościowaniem – obecnymi w tekście Witkowskiego, zbyt łatwy to materiał na karykaturę, zbyt wątły zaś na polemikę. Interesuje mnie jednakowoż ujawniający się w tym dwugłosie pewien stale obecny w polskiej refleksji i chyba nierozwiązany dotychczas dylemat: jakiej poezji religijnej potrzebujemy? Do kogo poezja religijna jest skierowana?

Celowo zmieniam użyte wyżej sformułowanie „poezja katolicka” na „poezję religijną” – uważam bowiem, że to pierwsze, zastosowane do nazwania pisarstwa Kudyby (zwłaszcza w takim jak u Witkowskiego kontekście) nie jest imieniem wierszy, lecz stygmatem o, bynajmniej, niemistycznym znaczeniu. (Nie chcę – rzecz jasna, nie miejsce tu na to – wikłać się w chyba dość jałowe rozważania na temat statusu „poezji katolickiej”, jak i samego tego pojęcia; w historii polskiej poezji na stałe znaleźli się Liebert, Wojtyła, Twardowski czy Pasierb, to prosty dowód na to, że terminem „poezja katolicka” nie warto szafować i żadna nonszalancja nie jest tutaj usprawiedliwiona).

Wydaje mi się, że można dzisiaj mówić – zaryzykujmy taką tezę – o marginalizacji w głównych nurtach krytycznych i historycznoliterackich opisów dzieł tych poetów, którzy mają odwagę ujawniać swój określony pogląd religijny czy otwarcie deklarują religijną przynależność, włączając w obręb poetyckiego świata rekwizyty i emblematy związane z daną religijną symboliką czy prezentując wyrazistą postać świata sakralnego. Laickość sztuki wydaje się niepisaną zasadą wartościowania dzieł artystycznych, wyznacza – dyskursywnie zarysowany – horyzont społecznie wykształconego oczekiwania. (Szkic Witkowskiego wydaje się w tej mierze „idealnym” produktem istniejącego schematu percepcji, problem w tym właśnie, że sztanca to już i bardzo ograna, i samokarykaturująca się).

Będąc zdecydowanym przeciwnikiem apriorycznych modeli czy stylów odbioru (staram się, by w krytycznoliterackim pisaniu prowadziły mnie tylko dwie dewizy: butorowska: „tekst ma zawsze rację”, i gutorowowska: „czekam, aż wiersz przemówi do mnie i powie mi: tego nie było w programie”, umożliwiające postawę głębszego nad wierszem namysłu i gotowość, aby ów mnie przemienił), oczekuję, że słowo poetyckie dotknie, poruszy ten obszar mojej religijnej wrażliwości, w którym skrywa się to, co we mnie utajone. Poezji religijnej nie można czytać, odrzucając z góry możliwość takiej przemiany (pisał o niej wszak Rilke, fenomen to podstawowy i absolutnie nic nie ma tutaj do rzeczy rzekoma „neutralność krytyka”) oraz otwartość na transcendencję. Nie można jej czytać niepersonalistycznie, nie brać jej do siebie. O takiej poezji powinni milczeć ci, którzy chcą mierzyć ją jedynie cezurami swojej językowej kompetencji i predylekcji. Z wiersza religijnego bije głębokie wezwanie do mnie właśnie skierowane: już czas, każde słowo patrzy na ciebie, zdołasz mu odpowiedzieć?

Można by, najpewniej w innym miejscu, przepisać olbrzymią bibliografię dotyczącą teoretycznych rozważań na temat definicji (i definiowalności) poezji religijnej. Ale sądzę, że można też rzecz uprościć (z góry pragnę przeprosić przedstawicieli dwóch wielkich szkół badawczych, lubelskiej i krakowskiej, zajmujących się pojęciami sakralności literatury za tę swoistą eseistyczną nonszalancję). Jaki wiersz nazwalibyśmy wierszem religijnym? Być może po prostu taki właśnie, który zdolny jest ugodzić nas w samo serce naszego metafizycznego drżenia, naszej religijnej potencji (wierzę, że jest ona przyrodzona każdemu osobnikowi rodzaju homo sapiens, nawet jeśli ten deklaruje inaczej, któż bowiem, zapytywał chyba najsugestywniej w Domu ciszy Orhan Pamuk, wytrzymuje owo „oko w oko z nicością”?), dyspozycji do poszukiwania, jak napisał ks. Józef Tischner w Porządku zbawienia, „indywidualnej teofanii”.

W drodze po złote runo zbawienia, w wyprawie po nieosłonięte dobro, po nieutuloną zgodę – zawsze jesteśmy wprzódy prawdziwie samotni: wplątani w przedziwną egzystencję własną, w obrębie której zawiązujemy, zawsze przecież nietrwałe, sojusze i wspólnoty. Aby coś zrozumieć, na chwilę, mgnienie ledwie. Aby podjąć zobowiązanie. Nie trwać na rozdrożu do (i bez) końca, ruszyć w stronę Miasta. Być może właśnie w takim miejscu znajduje się dzisiaj duża część naszego społeczeństwa: wątli, rozdwojeni w sobie, na styku kultur, tradycji i historii, bardziej niż kiedykolwiek potrzebujący poetyckiego zewu i przewodnictwa.

Kiedy zapytałem niedawno moich studentów, którego z XX-wiecznych polskich poetów uważają za najbardziej religijnego, padła odpowiedź wychodząca naprzeciw tej prostej diagnozie: Tadeusz Różewicz. Któż inny – tak otwarcie, tak głęboko, tak autentycznie – nie zdawał sobie sprawy z dotkliwości odchodzenia Boga, opuszczenia Boga przez człowieka? Któż potrafił sugestywniej wskazywać na pokłady religijnej wrażliwości i języka, które nie uległy erozji mimo totalnej katastrofy Historii, Człowieka, Umysłu? Któż wreszcie – w tym wstrząsającym swoją prostotą wierszu – nie wstawiał czytelnika mocniej w przestrzeń decyzji? Któż był bardziej przekonującym piewcą wyboru Chrystusa w sytuacji, gdy „Wszystko Dzisiaj” umiejscawia prawdę gdzie indziej (proszę przeczytać jeszcze raz np. wiersz rozpoczynający się od incipitu *** Dostojewski mówił… z tomu Wyjście)?

Dlaczego tyle miejsca o Różewiczu? Chcę bowiem postawić tezę niezwykle przewrotną, która zrazu wydać się może historycznoliterackim szaleństwem: moim zdaniem poezja Wojciecha Kudyby realizuje pewien model poezji religijnej bliski różewiczowskiemu, model, który nazwę tutaj: modelem religijności ewokowanej (teoria ewokacji Stefana Sawickiego, zdradzał to Wojciech Kudyba kilkakrotnie w swoich głębokich esejach i poematach, jest mu bardzo bliska), w obrębie której wiersz staje się dyskretnym napomnieniem, sekretnym śladem obecności Boga w świecie, dokonanym jakby na przekór owemu „Wszystko Dzisiaj”, czułym zaproszeniem w gościnę poetyckiego poszukiwania Boga, zaproszeniem – użyjmy teraz tego kluczowego dla mnie słowa – dyskretnym.

Dyskretnym – jak dyskretna jest zawsze rozmowa z upadającym, niewiernym, poszukującym, buntownikiem… – jak trudna jest, i subtelna zarazem, praca ewangelisty, który pochylić się musi wprzódy nad całą „biedą” człowieka, o jakiej pisali Buber i Levinas, aby dotrzeć z Bogiem w owo sekretne miejsce, gdzie spoczywa utajone w człowieku pragnienie Boga.

Dyskrecja jako rewers pewności, która rodzi jedynie hałas i chaos (discretio wszak przeciwstawia się discrepatio – „nierównemu brzmieniu”, „pierwotnej niezgodności”), otwierająca przestrzeń tego, co w wierszu nie poddaje się metodycznej eksplikacji, co pozostaje poza wewnętrznym językiem i systemem wartości krytyka, co – mówiąc krótko – przekracza nasz dotychczasowy obraz rzeczywistości. Ta dyskrecja jest dla mnie podstawowym imieniem wierszy Wojciecha Kudyby. Właśnie w to, co dyskretne w wierszu – ewokujące religijność – powinniśmy się wsłuchiwać najbaczniej, używając siły empatii, wyczulenia.

I odpowiadać.

  1. W końcu świat – poezja dyskretna

            We wstępie do zbioru swoich wierszy, sumującego niemal całą dotychczasową drogę nowosądeckiego poety, Wojciech Kudyba sygnalizuje swojemu czytelnikowi, jak ważną kategorią w jego myśleniu i pisaniu odgrywa „całość”[1]. Powiedzmy jednak od razu, iż nie jest to kategoria systemowa, żadna figura totalizująca, autorowi Gorców Pana nie idzie o to, aby budować świat wielkiej syntezy. Gest ułożenia w określonym porządku, przepracowania utworów powstających od prawie dekady nie jest również motywowany (zgoda, to nie-różewiczowskie) widzeniem literatury jako całości, którą należy nieustająco łamać, a wiersza jako tekstu, który jest nieledwie work-in-progress (choć z drugiej strony można by zapewne rzec, iż pisanie to „postępująca praca”: nad sobą, nad językiem, nad wierszem, który z każdym trafniejszym słowem przybliża nas do głębszego poznania…).

            Czym zatem podyktowana była decyzja ponownego wstąpienia do strumienia własnego pisarstwa, który, wydawało się, już dawno się przetoczył (W końcu świat skupia w sobie wiersze, jakie znamy z tomów: Tyszowce i inne miasta, 2005; Gorce Pana, 2008; Ojciec się zmienia, 2011)? Być może pragnieniem nieustannego wykraczania ku-, u podstaw którego stoi („personalistyczne”) przeświadczenie, że wiersza od Autora oderwać niepodobna, że wiersz jest organiczną częścią czucia rzeczywistości określonego człowieka, że wędruje poprzez czas tak samo, jak ów człowiek, z którym jest związany. Skoro wiersz jest świadectwem naszego rozwoju, doświadczeń, rozmów, tedy naturalną rzeczą jest także i to, że wraz z nami rośnie, dojrzewa i umiera…

W końcu świat nie jest przeto summą czy rekapitulacją (w tych ekonomicznych metaforach akcentujemy wszak wysiłek bilansowania zmierzający do powiększania zgromadzonego materialnego kapitału). Nie mam na gest Wojciecha Kudyby (rzadki w polskiej literaturze) jednego dobrego określenia: to raczej próba jednoczesnego zakreślenia kręgu i wyjścia zeń, ustalenia postaci siebie-z-wierszami – ale tak, aby można ją było porzucić, zostawić w Drodze ku Ostatecznemu („jedno życie to za mało…”, WKŚ, 109). Wiersz bowiem jest jak „miejsce rozmowy” z Bogiem, „brzmi jak wezwanie – zupełnie osobne, skierowane / Tylko i wyłącznie do mnie” (Miejsce, WKŚ, 37). Trzeba przeto zarysować terytorium, w poprzek którego wiodą ścieżki, na których dało się Go odczuć. Temu trzeba sprostać, przejść – w takie oto koncentryczne kręgi wpisuje swoje wiersze Kudyba – inne góry, inne miasta, odnaleźć w naszym, niecodziennym porządku tego, kogo brak – tu i teraz. I podążać dalej.

Co w takim razie dyskretnie podpowiada nam swoją poezją Wojciech Kudyba? Po pierwsze, co dobrze rozpoznał i przekonująco opisał Jacek Łukasiewicz, oryginalną, głęboko humanistyczną wizję powszechnego Kościoła, który budujemy w każdej chwili nie tylko swoimi decyzjami, lecz także za sprawą umiejętności empatycznego widzenia siebie w świecie innych (aby to dobrze poczuć, wystarczy przeczytać np. wspaniały liryczny Wóz siana, WKŚ, 20). Po drugie, i na tym chciałbym się głównie skoncentrować, całą złożoność naszej percepcji Boga.

Czemu Cię nie ma, chociaż ciągle jesteś? – pyta bohater wiersza Kopia Górka (WKŚ, 70). W tym nieprzejrzystym, opartym na paradoksie pytaniu skupia się, jak to widzę, specyfika doznawania tego, co boskie w wierszach Kudyby. Bóg dyskretnie obecny jest – w świecie i świetle tej poezji – w swoim stworzeniu, jego poszukiwanie rozpoczyna się od epifanijnego zachwytu – zainicjowanego z nagła i jak gdyby poza ludzką wolą. Zrazu zjawia się jako Inne, niepojęte. / To, co w nas tkwi – ta zadra / Wciąż dotyka, męczy / […] / Czuwa w kamieniach / Na skraju ogrodu / […] Coś, co jest ciszą / Coś, co głośno krzyczy (WKŚ, Kowaniec, 45). Dopiero później przychodzi w postaci znaków (zob. np. Plewienie marchwi, WKŚ, 14), których jednak status jest zawsze problematyczny i skomplikowany, jakkolwiek zastać je możemy zawsze w tych samych miejscach (Odnalezione, WKŚ, 17). Z nich to buduje się – w kolejnych aktach-wierszach szukania – mapa przestrzeni boskiej obecności, w obrębie której specjalne miejsca przypadają Ogrodowi (a w nim szczególnie Bramie) i Miastu (zob. np. Jamna, WKŚ, 73; „On będzie miasto”, WKŚ, 29; Ktoś, kto rozmawia, WKŚ, 39).

W tej teofanii nie ma tremendum, nie ma majestas! Zdecydowanie bliżej bohaterom wierszy Kudyby do doświadczania Boga podczas pełnego uniesienia zachwytu i radości, świątecznego fascinans; wówczas i Bóg przychodzi bliżej, jak w pięknym zimowym tańcu w Sykstynie. Kulig (WKŚ, 51), czy w urzekającej prostotą dziecięcej zabawie z Widoku ze Sralówek do doliny ucichłej (WKŚ, 48).

Był cały jak śnieg – czytamy w wierszu Przyjście (WKŚ, 98), moim zdaniem najpiękniejszym utworze w całym tomie. Owo jak wyznacza tutaj przestrzeń analogii „teologicznego widzenia” (takich poszukiwań jest w poezji Wojciecha Kudyby znacznie więcej, dla porównania – Woda, WKŚ, 78; Ogień, WKŚ, 79; Wiatr, WKŚ, 80; Ziemia, WKŚ, 81). Bóg jest poprzez swoje stworzenie, nie jest absolutnie transcendentny, nie jest samoswój, potrzebuje swojego dzieła, aby się objawić. Pan przybiera postać śniegu. Nie jest śniegiem, nie jest w śniegu. Jest jak śnieg. Przyjrzyjmy się tej Jego obecności. Sytuuje się ona, jeśli tak wolno napisać, pomiędzy widzialnością i abstrakcją, pomiędzy czuciem i przeczuciem. Jest samą granicą, gdzie kończy się władza naszych zmysłów, a nie zaczyna jeszcze praca ratio. Efemeryczne „ciało śniegu” zmienia się przecież w kroplę, gdy tylko chcieć je pochwycić…

To nie jest bynajmniej, jak chciał nieuważny młody krytyk, wskazywanie Boga wciąż tak samo się objawiającego. Siła i znaczenie poetyckiego wyrazu polega tutaj na rysowaniu indywidualnej drogi w Jego Pobliże. Zresztą, zauważmy, nowosądecki autor akcentuje przede wszystkim utajone bytowanie Boga, jego milczącą obecność (zob. np. wiersz Kraków, w którym Bóg milczy, rozmawiającKraków, WKŚ, 31). Ale i tęsknotę za stworzeniem, w którym Bóg chciałby się, jako samotny, na powrót objawić, zbudować znów pełną Wspólnotę. Tak widzi to bohater tych wierszy i notuje: Ktoś nam daje znaki / […] / Dlatego, że jest. (Ziemia święta, 28); Wciąż idzie ktoś, kto chce dziś spocząć (Noc, 52).

Ten, który płynie, który wciąż przybywa (Ktoś, kto rozmawia, 39), udziela się w chwilach ekstatycznej radości, w szczerej, głębokiej rozmowie, podczas cichej i pokornej kontemplacji, która wiedzie jednak nie do uchwycenia boskiego bytu, stałego i niezmiennego, lecz przelotnego dotknięcia śladu Boga, co pozwala odsunąć ciemność, zobaczyć, na mgnienie oka, wszystkie kolory rzeczy (Pogoda, WKŚ, 22). Aby jednak ochronić w sobie (przed czasem wszelkiego „rozproszenia sensu”) ową dyspozycję do wymiany dotyku z tym, co boskie, trzeba koniecznie pozostawać w gotowości do przemiany. Jakżeż pragniemy tej chwili, kiedy wreszcie zdolni będziemy do czułego milczenia, stawania się stolicą Pana (Stolica, WKŚ, 42). Ale to wciąż i dopiero przed nami, w sferze owego ku.

Bogata, złożona i niejednoznaczna to poezja, poezja, dodajmy, w której doskonałość stylistyczna i formalna nie jest głównym celem. Wiersz Wojciecha Kudyby, jak przenikliwie napisał Jacek Łukasiewicz, stanowi (wizualną i akustyczną) osłonę dla kruchego piękna doświadczanej z rzadka teofanii. A ja dodam jeszcze tylko – jest lekcją dyskrecji: dla naszej wrażliwości, wyobraźni, czucia i mowy.

A czyż nie tego właśnie dzisiaj najbardziej brakuje?!

Adrian Gleń

[1] W. Kudyba, W końcu świat, Biblioteka „Toposu”, t. 94, Sopot 2014, s. 5 (cytaty z tego wydania oznaczam skrótem: WKŚ).